Bnos Zion of Bobov Elementary

  • White shirt for Rosh Chodesh