Ohel Sarah Elementary

  • White shirt for Rosh Chodesh